نقشه ایران در زمان اشکانیان

nload=NcodeImageResizer.createOn(this); originalHeight="472" originalWidth="600">
 ایران دوره اشکانیها

1- آران 2- آتروپاتن (آتورپاتکان) 3- ارمنستان بزرگ 4- ارمنستان کوچک
5- ورژانه (گرجستان) 6- ماد 7- دریای ورکانه 8- دریای کسپی 9- آلانها 10- سکاها
زمان: 2240 سال قبل
دوران حکومت: 872 تا 396 پیش از هجرت (250 پیش از میلاد تا 226 بعد از میلاد)
مدت حکومت: حدود 476 سال
متوسط مساحت: حدود 4/5 میلیون کیلو متر مربع
حداکثر مساحت: حدود 5 میلیون کیلو متر مربع
ابرقدرتها و قدرتهای زمان: ایران، روم (چین در شرق دور و خارج از محدوده کشمکشهای جهانی)

/ 0 نظر / 101 بازدید