نقشه ایران در زمان هخامنشیان


 ایران دوره هخامنشیها

1- آرانیها 2- ایبرها 3- ارمنیها 4- ماد کوچک
5- دریای ورکانه 6- دریای کسپی 7- سکاها
8- خوارزمیش 9-سکاها
زمان: 2550 سال پیش
دوران حکومت: 1181 تا 952 پیش از هجرت (559 تا 330 پیش از میلاد)
مدت حکومت: حدود 230 سال
متوسط مساحت: حدود 8/5 میلیون کیلو متر مربع
حداکثر مساحت: حدود 11 میلیون کیلو متر مربع (داریوش بزرگ)
ابرقدرتهای زمان: بیش از 200 سال ایران تنها ابرقدرت و در واقع جهاندار بود. بعد از شکست حکومت ایران به دست اسکندر، نام ماد کوچک به «آتروپاتن» یا «آتورپاتکان» تغییر یافت (حدود 2300 سال پیش)

/ 0 نظر / 55 بازدید